ANBI

GeoFort heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Overzicht gegevens ANBI 

Naam van de instelling Statutaire naam: ‘Stichting GeoFort’, publieksnaam: ‘GeoFort

RSIN nummer 816094123

Post- of bezoekadres Nieuwe Steeg 74 4171 KG Herwijnen

Doelstellingen Zoals geformuleerd in artikel 3 lid 1 van de statuten De stichting heeft ten doel: a)    Het behouden, beheren en ontwikkelen van het Fort bij de Nieuwe Steeg b)    Het bevorderen van de belangstelling voor en het uitdragen van het culturele en maatschappelijke erfgoed en de warden van het Fort op een zodanige wijze dat een breed publiek daarvan kennis kan nemen; c)    Het ontplooien van activiteiten op het gebied van of verband houdende met geologie en geografie, zoals maar niet beperkt tot cartografie en navigatie, alsmede het bevorderen van een educatief gebruik van (delen van) het Fort d)    Het behouden, beheren, ontwikkelen en voor het publiek toegankelijk maken van een historische collectie met museale waarde, waaronder cartografische en landmeetkundige objecten

Beloningsbeleid Conform artikel 4 lid 3 van de statuten stelt de raad van toezicht de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur / bestuurder vast.

De Raad van Toezicht geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De salariëring van individuele werknemers vindt plaats op basis van de zwaarte van de functie en de ervaring van de medewerker en is marktconform.